หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ขั้นตอนการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
ขั้นตอนการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-17 11:33:22


ประกาศ ประกาศ ประกาศ 

"การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567"

นักศึกษาที่ประสงค์ขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. Scan QR Code เข้า Open Chat เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือ เข้าผ่านลิงก์ 

https://line.me/.../sa0wJTXOlrUsgigWBfAWdCmrDDeLV9P4G...

1.1 กรอกตอบคำถามก่อนเข้ากลุ่มด้วยรหัสนักศึกษา (ห้ามย่อ)

1.2 ตั้งชื่อโปรไฟล์ ด้วยชื่อ - นามสกุล ตนเองเท่านั้น

หมาเหตุ : หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่ม

2. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ดังนี้

2.1) สำเนาหมายเรียก (สด.35)     1 ฉบับ 

2.2) สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.9)   1 ฉบับ 

2.3) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา   1 ฉบับ 

2.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ 

2.5) สำเนาทะเบียนบ้าน    1 ฉบับ 

2.6) ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง)   1 ฉบับ

2.7) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   1 ฉบับ 

2. สำเนา สด.10 กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)  1 ฉบับ

2.9) สำเนา สด.43 กรณีที่เคยผ่อนผันฯ แต่ย้ายสถานศึกษา  1 ฉบับ

3. นักศึกษาสามารถส่งคำร้องและเอกสารตาม ข้อ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา One Stop Service ชั้น 1 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

เงื่อนไขการยื่นคำร้องและเอกสาร หลักฐาน มีดังนี้

- ต้องเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2547

- ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียน รด. หรือเรียน รด.ไม่จบตามหลักสูตร

- ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม (สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์/วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา One Stop Service ชั้น 1 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม   หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 3477 3902 ต่อ 7