คณะกรรมการอำนวยการ                

              รศ.ดร.ชุติกาญจน์    ศรีวิบูลย์
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       

 

                     ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ                   กรรมการ

               

ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

กรรมการและเลขานุการ