หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงการ "พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสาธิตการทำสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย สู่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมช
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงการ "พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ “ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสาธิตการทำสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย สู่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมช

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 13:40:03

“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงการ "พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  “ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสาธิตการทำสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด”  ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย  สู่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมชน

               เช้านี้ (2 ธ.ค.64)  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ "พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  “ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสาธิตการทำสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด”  ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย  สู่ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพิ่มพูนเศรษฐกิจในชุมชน  โดยมี พท.ป.กฤตาณัฐ แพงจันทร์ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายและนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ฝึกอบรม “ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสาธิตการทำสมุนไพรพอกเข่าบรรเทาปวด”   การอบรมจะมุ่งเน้นให้ประชาชน มีความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างรายได้เพิ่มองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอีกด้วย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  •      ๑) เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป
  •       ๒) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
  •       ๓) เพื่อบุคลากรได้องค์ความรู้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น

           ด้าน ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์งานด้านบริการวิชาการ แก่ ชุมชนตลาดน้ำบางน้อย เชื่อมั่นว่าจะได้รับความสำเร็จที่มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังแจกผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมอบรมกัน พร้อมสูตรการทำผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต้องพร้อมใจปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายให้พอเพียง พอกิน และพอใช้ต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา วรรณา