หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบ้านยายแพง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางก
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จับมือเครือข่ายระดับตำบลบ้านยายแพง จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-25 11:23:11

                   วันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน    น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานฯ และคณะบุคลากร ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยายแพง  จังหวัดสมุทรสงคราม  ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล Big Data  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน  พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10

                  กิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา  09.00  น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงาน กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด (Big Data) ปีที่ 3 ต่อมาผู้ช่วยศาตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยการบรรยายงานบริการวิชาการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน   โดยได้รับเกียรติจาก นายจิณณ์วรา   ศรีพวงเพชร  เป็นวิทยากร

                 สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ระดับตำบล คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน โดยหลักการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area based development) นั้น หน่วยการพัฒนาในระดับพื้นที่ คือหมู่บ้านและตำบล มีหลากหลายรูปแบบ วิธีการหนึ่งในฐานสำคัญ (Platform) ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเข้มแข็งคือการจัดการความรู้เกี่ยวกับ "ชุดข้อมูลในพื้นที่" ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใต้การดำเนินการจัดทำโดยชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ได้ประจักษ์ในประโยชน์ของข้อมูล "รู้จักสถานะ เห็นศักยภาพทุนทางสังคมในพื้นที่" นับเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการประมวลชุดข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของตำบล (Community profle) 5 ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อมสุขภาพ และการเมืองการปกครอง ในพื้นที่ และชุดข้อมูลโดยรวมที่แสดงศักยภาพ ของชุมชน (Community potentials) ได้แก่ การจัดกลุ่มงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชน ท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นโดยทั่วไป  โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที , นายประเสริฐ  สายทองคำ กำนัน  และนางสาวดรุณี    ใจเอื้อเฟื้อ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านยายแพง  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอย่างสูง ที่ให้การอำนวยความสะดวกในการลงสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านยายแพง