หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดี ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม ผนึกภาคีเครือข่ายลุยงานบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งสร้างชุมชุนเข็มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษา
อธิการบดี ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม ผนึกภาคีเครือข่ายลุยงานบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งสร้างชุมชุนเข็มแข็ง ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-01-03 13:22:45               

                  (17 ธ.ค. 62)  เวลา 14.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กับจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานได้รับเกียรติจาก   รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วยรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วม  โดยมีนายชรัส   บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 15 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม,สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม,ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน


                     ซึ่งพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการสนันสนุนและร่วมมือกันทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย

                     ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้   จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี  ในการผนึกภาคีเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม มุ่งสร้างชุมชุนเข็มแข็ง  ตอบโจทย์ความต้องการท้องถิ่น  เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ให้นักศึกษา ต่อไป ณ ห้องประชุมองจักรี   ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ภาพ/ ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ/วัชระ  พ่วงสำเภา