Home > News > > พัฒนาการของการฝึกฝนนาฏกรรมในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการของการฝึกฝนนาฏกรรมในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-21 11:15:46

พัฒนาการของการฝึกฝนนาฏกรรมในศตวรรษที่ 21

        งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการของการฝึกฝนนาฏกรรมในระดับอุดมศึกษาของโลกใน ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสถาบันต่างๆมีความตื่นตัวที่จะปรับระบบการเรียนการสอนคร้ังใหญ่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดรับ กับการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ศิลปินสาขาการแสดงไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้เขียนบท ผู้ กํากับ นักออกแบบ และฝุายต่างๆ ต้องมีทักษะที่เพิ่มขึ้น สามารถเป็นนักเล่าเร่ืองท่ีมีวิธีอันหลากหลายเหมาะกับ ผู้ชมในยุคนี้ รวมถึงทักษะในการดํารงชีพอย่างชาญฉลาด เช่นการจัดการ การสร้างมูลค่าให้กับตัวงานอย่าง เหมาะสม ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการฝึกฝนผู้เรียนในสาขาศิลปะการแสดงในสถาบันต่างๆท่ัวโลกท้ังยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมถึงประเทศไทยได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงนี้ มีการเพิ่มเนื้อหาของศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเล่าเร่ือง นอกจากนี้ยังได้พยายามปรับทัศนคติให้ผู้เรียนไม่ได้ เป็นแค่ศิลปินแต่เป็นนักจัดการที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้รอบด้านมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแส การเปล่ียนแปลงนี้ สถาบันต่างๆก็ยังพยายามหาจุดสมดุล ด้วยการคงรูปแบบการฝึกฝนที่เข้มข้นไว้และให้ ความสําคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงด้ังเดิมเอาไว้ไม่ให้อัตลักษณ์ที่แท้จริงลบเลือนไป

Credit : พันพัสสา ธูปเทียน

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256650