Home > News
News

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรศูนย์ฯ เรื่อง "พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน เพื่อพัฒนาองค์กร"
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรศู ...
2022-05-18 17:34:45
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเก ...
2022-05-12 15:29:08
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมเครือข่าย ...
2022-05-12 11:37:59
Archive News