หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โครงการจิตอาสาพระราชทาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-03 14:20:43

โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกๆหน่วย สามารถขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระบรมราโชบายและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามพระราชประสงค์ ตลอดจนการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ณ ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพรไทยสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม