ข้อมูลการติดต่อ


                                                                                         แผนที่การเดินทาง

           

ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

เลขที่ : 111/1-3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหสวัดสมุทรสงคราม 75000

หมายเลขโทรศัพท์ : 034-773-902

E-mail : ssru.skm@gmail.com