หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-06-02 11:04:06


                        วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                            เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                           ภาพข่าวโดยสำนักงานอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา/เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ/

                                           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา/นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์