หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพริกบางช้างในนักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักพันธุ์พืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพริกบางช้างในนักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักพันธุ์พืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-29 14:16:08


                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมจัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพริกบางช้างในนักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักพันธุ์พืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พริกบางช้าง ซึ่งถือว่าเป็นพืช GI ของจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งยังเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของพริกบางช้างที่เกือบจะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ ต้องมีการรักษา รวบรวม และอนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ให้กับเยาวชน ในโรงเรียนของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน และเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่และขยายผลต่อไปได้ในอนาคต โดยมีการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดย อาจารย์ปรางทอง นนทะการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับเกียรติจากนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

                     นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารส่วนราชการภายในจังหวัดสมุทรสงคราม มาเป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี ดังนี้

 - นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามบรรยายเรื่อง “พริกบางช้าง พืช GI ของจังหวัดสมุทรสงคราม”

- นายประวีณ คลังสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามบรรยายเรื่อง “การปลูกและการดูแลรักษาพันธุ์พริกบางช้าง” และ “การแปรรูปผลผลิตจากพริกบางช้าง”
- นายศิริพจน์ จ่ายเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายเรื่อง “การป้องกันโรคแมลงในพืช” 

                    นอกจากการบรรยายภาคทฤษฎี ในภาคเช้าแล้ว ในภาคบ่ายยังมีการจัดกิจกรรม การบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาแปลงสาธิตการปลูกพริกบางช้างและส่งมอบพันธุ์พริกบางช้าง ณ ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง  รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกด้วย

                  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงนักเรียน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องเรียน 4202 ชั้น 2 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) และ ณ  แปลงสาธิตการปลูกพริกบางช้าง ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                          เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                                          ภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์/นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์