หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร และนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ในกิจกรรมการประกวด “สาวงามเมืองแม่กลอง”
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร และนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ในกิจกรรมการประกวด “สาวงามเมืองแม่กลอง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-25 09:30:11


                          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ทูคำมี รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ พร้อมด้วยนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ,นางสาวชารินา ฮกฮวดชิ้ม นักวิชาการเงินและบัญชี และบุคลากร วิทยาเขตสมทุรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567 โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวด “สาวงามเมืองแม่กลอง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีที่มีความสวยงาม มีความรู้ ความสามารถ ได้มีเวทีในการแสดงออก รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าประกวดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

                          กิจกรรมการประกวดสาวงามเมืองแม่กลองดังกล่าว มีบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ นางสาวศิริมล นันเชียงเครือ บุคลากรสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย และนางสาวกัญญาณัฐ น่วมปรีชา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตามลำดับ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                 เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                 ภาพข่าวโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม/

                                                 ทันข่าวสมุทรสงคราม