หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียงล่วงหน้า สภาคณาจารย์ และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียงล่วงหน้า สภาคณาจารย์ และข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-21 16:02:01


                         วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียงล่วงหน้า สภาคณาจารย์ และข้าราชการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดเลือกตั้งสภาคณาจารย์ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นกรรมการ,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นกรรมการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร,คณาจารย์ จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าคูหาลงคะแนนเสียงล่วงหน้า เลือกตั้งสภาคณาจารย์ และข้าราชการ โดยมีบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวปภาวี พวงวาสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ ร่วมด้วยนางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ และนางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี นักวิชการเงินและบัญชี อำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรมการจัดเลือกตั้งล่วงหน้า และการจัดเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567  

                         การจัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียงล่วงหน้าฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                              เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์