หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ประจำปีงบประม
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ประจำปีงบประม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-21 15:52:41


                          วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นภพรพัชร มั่งถึก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อมอบนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เน้นย้ำการวางแผนดูแลผู้เข้ารับบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งวางแนวทางปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยร่วมรับฟังปัญหา เตรียมพร้อมเดินหน้าให้การบริการอย่างเต็มรูปแบบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                 เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                 ภาพข่าวโดยนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์