หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมทองจักรี อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมทองจักรี อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-17 11:31:34


                             วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2567 พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับทราบร่วมกัน ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ตลอดจนรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรค รวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานของวิทยาเขตสมุทรสงคราม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                               เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายส พูลสวัสดิ์