หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-17 11:30:03


                 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำกับดูแล การบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ทั้งในด้านงานวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านแผนงานและประกันคุณภาพ ด้านการบริหารงานรวมถึงด้านวิจัยและพัฒนา ประจำเดือนและประจำไตรมาส ให้มีประสิทธิภาพ

              โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                           เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์