หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skill ภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skill ภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-17 11:27:39


                           วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skill ภายใต้กระบวนการ วิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็นการต่อยอดด้านการดำเนินงาน ด้วยกระบวนการทางวิศวกรสังคม ให้เป็นไปตามแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สืบเนื่องจากการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะวิศวกรสังคมให้กับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงเพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยจัดการศึกษา คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                             ข้อมูลข่าวโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                            เรียบเรียงข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                           ภาพข่าวโดยเพจท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์