หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท อีวี เวิร์ส จำกัด เพื่อวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท อีวี เวิร์ส จำกัด เพื่อวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-11 08:52:22


              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย และบุคลากร วิทยาลัยสมุทรสงคราม/สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมให้การต้อนรับบริษัท อีวี เวิร์ส จำกัด นำโดยนายสหภัทร สุประกอบ และทีมงาน โดยมีการประชุมหารือถึงการวางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ในส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการจัดหารายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหาร ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ รวมถึงห้องปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีความทันสมัย และมีความเพียบพร้อมในด้านการให้บริการ สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

             โดยการประชุมหารือดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                  เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                 ภาพข่าวโดยนางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์