หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-08 13:32:15


             วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                           เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                           ภาพข่าวโดยเพจท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ /

                                                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา/คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                                                           มรภ.สวนสุนันทา/นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์