หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรม “การควบคุมภายใน (Internal control)”
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรม “การควบคุมภายใน (Internal control)”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-03-03 10:07:39


                              วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ นายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นางสาวจุฑารัตน์ จันต่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี นักวิชาการเงินและบัญชี,นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ และนางสาวปภาวี พวงวาสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การควบคุมภายใน (Internal control)” สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์การควบคุมภายใน สามารถเขียนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีคุณวารุณี สุชิตวาส ที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ESG และ GRC เป็นวิทยากร

                              โดยที่การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                               ภาพข่าวโดยสำนักงานอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา/นางสาวปภาวี พวงวาสนา