หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEx) หมวด 6 การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEx) หมวด 6 การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-29 09:55:10


                         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEx) หมวด 6 การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลการอบรมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                      การประชุมดังกล่าว มีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร ดำเนินการจัดโครงการโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Google Meet

                                                                                              เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                                                                              ภาพข่าวโดยนายจำรัส นิ่มสำราญ/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์