หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-13 08:25:33


             วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยกาสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และบุคลากรฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้แก่ นายจิรายุส พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวภาวินี สักเล็บประดู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวอรวรรณ   วุทธิโช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผ่านทางระบบออนไลน์ Google meet ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                               เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์