หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการห้องเรียน
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการห้องเรียน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-16 09:56:57


                     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน จึงได้มีมาตรการประหยัดพลังงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ด้วยความร่วมมือของสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสังคมสุขภาพสูงวัย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

                  โดยบทบาทของคณะกรรมการดำเนินการประหยัดพลังงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มีหน้าที่ในการกำกับติดตามความเรียบร้อยในการปิดไฟ ปิดน้ำ รวมถึงปิดเครื่องปรับอากาศ หลังเวลา 16.00 น. ซึ่งถือว่าเป็นเวลาใกล้เลิกงาน โดยสำรวจในทุกชั้น และทุกอาคารภายในวิทยาเขตฯ ถือเป็นการร่วมมือ ร่วมใจของหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ ในตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตารการประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

                                                                                                    เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                    ภาพข่าวโดยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และหน่วยงานภายในกำกับ