หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ที่มีความประสงค์ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ที่มีความประสงค์ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-14 13:08:19


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ที่มีความประสงค์ยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ประจำปี 2566

ถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
* ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566

* ณ ห้องรับรอง ศูนย์อาหาร SKM FOOD CENTER อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

* ปล. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอความร่วมมือนักศึกษา มาตาม วัน-เวลาที่กำหนด*

กรณี !!! ที่นักศึกษาไม่สามารถมาถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะในวัน-เวลาที่กำหนดได้
สามารถจองคิวการถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ ณ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ