หน้าหลัก > ข่าว > > เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฯสมุทรสงคราม
เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ฯสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2019-11-01 09:48:00

เล่มแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ปี 2563

ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.pdf

เล่มแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามกการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563