หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมขับเคลื่อนงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
การประชุมขับเคลื่อนงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-21 15:32:53

             วันพฤหัสบดีที่ 16  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา              ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือและวางแผนงานร่วมกันภายในวิทยาเขตฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทองจักรี  อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราฏภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม