หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-07-11 17:15:11

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

                วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม (คจพ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานและแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางของส่วนราชการ และองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการเน้นย้ำการติดตามการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP Logbook ปี ๒๕๖๕ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์