หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 17:08:00

การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

      วันศุกร์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ครั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังและรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยผ่าน Video Conference ณ หอประชุมเบญจศิลาดล  (๕๐๐ ที่นั่ง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ จากหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณภาพ ฝ่ายเลขานุการอธิการบดี

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์