หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 17:07:17

การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

        วันศุกร์ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรศูนย์ฯสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังและรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  แผนงานที่สำคัญ และกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ผ่าน Video Conference ณ หอประชุมเบญจศิลาดล  (๕๐๐ ที่นั่ง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ  เรื่อง ทำอย่างไรถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ,การ UPDATE ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ,ภาษาที่ใช้ในช่องทางสื่อ,จิตสำนึกรักองค์กรและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จากนั้นเป็นการมอบนโยบายจากผู้บริหารในหัวข้อต่างๆ โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ภาพ/สถิระ นกอินทรีย์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์