หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบการยกฐานะศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม"
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบการยกฐานะศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-07-11 17:00:04

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบการยกฐานะศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็น 

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม"

      วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เสนอหลักการในการยกฐานะศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม" เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว มีศักยภาพในการนำทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้มากขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบยกฐานะ "ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม" เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม"  โดยมีข้อเสนอแนะตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อมุ่งสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาในอนาคต และส่งเสริมให้มีการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา