หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-26 15:25:20

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

         (17 มิถุนายน 65)  เวลา  08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ นางสาวพัชรา แสงนวล บุคลากรศูนย์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา หมู่ 6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา,ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะแก หมู่ 6 ต.บางสะแก อ.บางคนที  โดยมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้ทราบ ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม บรรลุตามวัตถุประสงค์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์