หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-06-26 14:48:06

ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม มอบหมายบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

       (16 มิถุนายน 65)  เวลา  08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ นางสาวศรัญญา หนูนาค บุคลากรศูนย์ฯ ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนบ้านบางพลับมีวิถีชีวิตที่เน้นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตเน้นหลักคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์ มีศูนย์การเรียนรู้มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ โดยมี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้ทราบ ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม บรรลุตามวัตถุประสงค์

ภาพ/ศรัญญา หนูนาค

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์