หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์
โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-20 09:04:19

โครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสนิทร์ กลุ่ม:วัฒนธรรมดนตรีบนพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์

       กรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของไทยที่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนา กรุงเทพมหานครและทรงวางพระฤกษ์ฝัง เสาหลกั เมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 ตามสภาพความเป็นจริงแต่เดิม แล้วอาณาเขตกรุงเทพมหานครมี2ฟากคือด้านตะวันตกคือพื้นที่ตั้งแต่ของพระราชวังเดิมด้าน วัดอรุณราชวรา รามไปจนถึงพระราชวังหลงั ตรงพนื้ ทสี่ ถานีรถไฟบางกอกน้อย และวัดอัมรินทราราม มีคลอง วัดวิเศษการนิมิต เป็นแนวเขตพระนครอีกด้านหนึ่งคอืในพื้นที่เกาะรัตนโกสนิทร์ซึ่งมีพื้นที่จากคูพระนครตั้งแต่คลองบางลําพูไอออก เหนือวัดสามปลมื้ เป็นเขตคูเมืองรอบนอก มีคลองหลอดเป็นแนวคูชั้นใน มีพระบรมมหาราชวังตงั้ อย่บนพื้นที่ 132 ไร่ พื้นที่แห่งนี้คือเกาะรัตนโกสินทร์ ที่ทางราชการกําหนดเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกทางศิลปและ วัฒนธรรมของชาติ

Credit : นงเยาว์ ปิฏกรัชต์

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256590