หน้าหลัก > ข่าว > > การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่
การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-20 08:51:48

การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่

       “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากตานานนกก่ิงกะหรา่ ของชาวไทใหญ่” มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ี หาแนวทางการสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกก่ิงกะหร่าของชาวไทใหญ่ 2) เพื่อสร้างสรรค์บทการแสดง จากตานานนกก่ิงกะหร่าของชาวไทใหญ่ งานวิจัยชิ้นนี้เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องแล้วสร้างสรรค์บทการแสดงจาก ตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่ ด้วยกระบวนการวิจัยท้ังแบบเชิงคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ การ ค้นคว้าข้อมูลเชิงเอกสาร สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน การสารวจข้อมูลภาคสนาม ประสบการณ์ของผู้วิจัยใน การมีส่วนร่วมในฐานะนักแสดง การมีส่วนร่วมในการสัมมนา เป็นต้น

        ผู้วิจัย พบว่า การใช้วิธีการแสดง “มนต์สมมติ (magic ‘IF’)” ทดลองสร้างสรรค์บทการแสดง โดยใช้ตนเองสวมบทบาทเป็นตัว ละครที่กาลังเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดข้ึน ทาให้เกิดองค์ประกอบของบทการแสดงในงานวิจัยช้ินน้ี คือ 1) ลาดับของการ แสดงที่ใช้เล่าเรื่องอย่างมีเอกภาพแบ่งออกเป็น 5 ช่วง 2) ตัวละครมนุษย์ (ชาวไทใหญ่) และนกกิ่งกะหร่า จานวน 5 ตัว มีบุคลิกภาพและ อารมณ์ความรู้สึกท่ีหลากหลายมิติ 3) ฉากและบรรยากาศของการแสดงคือ “ป่าหิมพานต์” ซึ่งฝ่ายต่าง ๆ สามารถนาไปสร้างสรรค์ ผลงานตามบทบาทและหน้าท่ีของตน ทั้งนี้ บทการแสดงที่สร้างสรรค์ข้ึนจะสื่อสารเรื่องคุณค่าของนกก่ิงกะหร่าท่ีถูกยึดโยงกับความเชื่อ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่

Credit : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ // นราพงษ์ จรัสศรี

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256622