หน้าหลัก > ข่าว > > รูปแบบอวตารการจัดการสาธารณสร้างสรรค์: นวัตกรรมการคิดใหม่การจัดการภาครัฐ สร้างความสามารถการแข่งขันยุทธศาสตร์เวชกรรมการแพทย์แผนไทย
รูปแบบอวตารการจัดการสาธารณสร้างสรรค์: นวัตกรรมการคิดใหม่การจัดการภาครัฐ สร้างความสามารถการแข่งขันยุทธศาสตร์เวชกรรมการแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-18 10:01:26

รูปแบบอวตารการจัดการสาธารณสร้างสรรค์: นวัตกรรมการคิดใหม่การจัดการภาครัฐ สร้างความสามารถการแข่งขันยุทธศาสตร์เวชกรรมการแพทย์แผนไทย

       ปัจจุบันนี้การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นการอวตารสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตของเวชกรรมการแพทย์แผนไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน และสร้างรูปแบบอวตารการจัดการสาธารณสร้างสรรค์ ความสามารถการแข่งขันยุทธศาสตร์เวชกรรมการแพทย์แผนไทย กลยุทธ์การวิจัยในการบรรลุเป้าหมายใช้เทคนิคเดลฟายจาก ฉันทามติของ 18 ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน ผลการวิจัยพบว่ามีความเด่นชัด ดังนี้ 1) รูปแบบอวตารงานวิจัยนี้ของการ จัดการสาธารณสร้างสรรค์ ประกอบด้วยปัจจัยทางอวตารการจัดการสาธารณสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมและนวัตกรรมธุรกิจ รูปแบบนี้ถือเป็นรูปแบบนวัตกรรมของการใช้ประโยชน์ปฏิบัติ เรียกชื่อว่า “อยุธยาโมเดล” 2) ผลสุดท้ายมากสุดด้วยประยุกต์ อยุธยาโมเดลสู่การเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนความสามารถการแข่งขันเวชกรรมการแพทย์แผนไทย ให้ชื่อว่า “สุนันทาโมเดล” ที่ยอมรับยุทธศาสตร์คำสำคัญที่ก้าวหน้า 2 ส. คือ เสริมสร้าง และ สนิทเสน่หา เสริมสร้างนั้นเป็นอวตารค้ำจุนความได้เปรียบ การแข่งขันทางความแกร่งของมูลค่าสินทรัพย์ที่เห็นไม่ได้และเห็นได้ ส่วนสนิทเสน่หา เป็นอวตารการทำตลาด (1) เชิงเชื้อเชิญ การทำตลาด (2) กลยุทธ์จุดขายง่ายๆ (3) มูลค่าส่วนเกินความคาดหมายลูกค้า การย้ายคุณค่า หรือสร้างอำนาจ (4) การงัดข้อ ต่อรองเหนือกว่าคู่แข่ง ความคิดริเริ่มที่ไม่ซ้ำแบบใครของสุนันทาโมเดลนี้ถือเป็นโมเดลยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรม อนาคต ซึ่งสามารถประยุกต์สร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการกลุ่ม อุตสาหกรรมอนาคตและหมอพื้นบ้าน รวมถึงการมองทะลุแจ้งชัดสู่ความสำเร็จเวชกรรมการแพทย์แผนไทย

Credit : ชยุต ภวภานันท์กุล

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/251461