หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ > โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์
โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2022-01-24 12:07:52

โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์

       โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับใบหญ้าแฝกเชิงงานหัตถกรรม สร้างสรรค์สร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ 1. ออกแบบโคมไฟโดยใช้วัสดุผสมผสานจากหญ้าแฝก พัฒนาผลิตภัณฑ จากใบหญ้าแฝก 2. การใช้วัสดุท้องถิ่น “หญ้าแฝก” เป็นการส่งเสริมเพื่อให้ใช้เป็นแบบอย่างหรือผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 3. ส่งเสริมและเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างมูลค่าให้เกิด ฐานข้อมูลสาหรบั ชุมชนหรือหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. เพื่อยกระดับ ด้านการผลิตและการ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับตลาดโลก

       การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และสัมภาษณ์แบบสุ่ม ตัวอย่างประชากรจากประชากรที่มาเลือกซื้อของตกแต่งที่พักอาศัยในสถานที่จําหน่ายเครื่องใช้และของตกแต่ง บ้านในตลาดนัดสวนจตุจักร และ ผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวกับการจําหน่ายหรือผลิตของตกแต่งที่พักอาศัยใน ตลาดนัดสวนจตุจักร และทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากการสังเกตจากสื่อ ต่างๆ ทั้งรูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ และข้อข้อมูลต่างๆมาแยกแยะวิเคราะห์เปรียบเทียบและทําหารสังเคราะห์ เพื่อนําข้อมูลเข้าไปสู่กระบวนการการออกแบบ

       ผลจากการสัมภาษณ์และศึกษาพบว่า วัสดุที่เหมาะสมสุดนั้น คือ เครื่องหนังแท้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ จากการเปรียบเทียบ ที่เหมาะสมกับการนํามาทําเป็นโคมไฟ ร่วมถึงการที่จะนํามาใช้ผสมผสานกับวัสดุที่มีความ แปลกใหม่ที่จะนํามาผสมผสานกับใบหญ้าแฝกนนั้ก็ยังมีความเข้ากันได้ดีที่สามารถตอบสนองความสวยงามหรูหรา ได้ดีด้วยวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่รู้สึกดีกว่าวัสดุชนิดอื่น ด้วยคุณลักษณ์ของพื้นผิวและสี มีความแปลกใหม่ที่จะนํามา พัฒนาร่วมกับงานหัตถกรรม ข้อจํากัดนั้นยังมีเรื่องของการข้ึนรูปที่ยังไม่เป็นอิสระมากนัก

       ผลการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับใบหญ้าแฝกเชิงงานหัตถกรรม สร้างสรรค์สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยประกอบด้วย โคมไฟ 3 ประเภท 1.โคมไฟตั้งโต๊ะ 2.โคมไฟติดผนัง 3.โคมไฟห้อยเพดาล โดยนําแนวคิดการผสมผสานวัสดุ เพื่อสร้างแนวกระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีหลากหลาย และแปลกใหม่จากเดิม ด้วยการผสมผสานใบหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนการใชวัสดุท้องถิ่นของคนไทย มาเป็นวัสดุ ผสมผสานในการออกแบบโคมไฟกับวัสดุอนื่ๆด้วยการใช้เทคนิคต่างๆและเป็นการสร้างแนวคิดของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงงานหัตถกรรมและเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางประการ หนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิต หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ได้รู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการนําไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

Credit : รจนา จันทราสา // ธนาการ ชูจิต

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256599