หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสอบทานระบบควบคุมภายในกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม พรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมสอบทานระบบควบคุมภายในกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม พรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-17 11:09:57

                            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรศูนย์ฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสอบทานระบบควบคุมภายในกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม พรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และเพื่อศึกษาศักยภาพเบื้องต้น เกี่ยวกับความเข้าใจและความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลภายในที่หน่วยงานเห็นว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับงานในการรับผิดชอบ รวมทั้งสิ่งที่พึงประสงค์ต้องการได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่การสร้างเสริมให้มีกระบวนการประเมินและสอบทานระบบควบคุมดูแลภายในโดยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีบริหารจัดการที่นิยมปฏิบัติในระดับสากล


                                                                                                                                                                                                 ภาพข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์