หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System และ Video streaming จากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมอั
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System และ Video streaming จากกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมอั

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-13 14:00:21

                            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร    ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System และ Video streaming จากกระทรวงมหาดไทย  ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจากกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

                           ตามที่ นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำข้อมูลจากระบบ TPMAP ไป ดำเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนการดำเนินการและ แนวทางการพัฒนา ให้มีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ เพื่อมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและ ดำเนินการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงประเด็นการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยการใช้ ข้อมูลจากระบบ TPMAP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท่าแนวนโยบายและการพัฒนาบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based)

                        ทั้งนี้ วาระการประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความเป็นมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.