หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์การศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหาร โดยประชุมวางแผนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการบริหารศูนย์การศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหาร โดยประชุมวางแผนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-18 14:55:16

                                (11 พ.ย.64) เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนายนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน สู่การพัฒนางานอย่างมีศักยภาพ

                            การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือกันในเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ ด้านต่างๆ อาทิ โครงสร้าง งบประมาณ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมแผนธุรกิจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้แผนงานสู่เป้าหมายตลอดจนบรรลุตัวชี้วัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  พร้อมร่วมการระดมความคิดเห็นการวางแผนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

                       โดยมีวาระอื่นๆ พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ อีกทั้งยังคงเน้นการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างประโยชน์และมาตราฐานการทำงานให้องค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                        

                                                                                                ภาพ/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

ข่าว /ชญาณิศา วรรณา