หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องปร
ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องปร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 10:58:33

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  ที่ประชุมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet