หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ google meet
ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ google meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 13:15:09

                  วันที่ 19 ต.ค. 64  เวลา 13.00 – 16.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ และนางสาวพัชรา   แสงนวล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมประชุมสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ google meet   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และนำไปถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญระดับศูนย์การศึกษาฯและระดับบุคคลต่อไป

                                                                                                            ภาพ/ พัชรา  แสงนวล

ข่าว /ชญาณิศา  วรรณา