หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับนายอำเภอบางคนที ประชุมวางแผนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมกับนายอำเภอบางคนที ประชุมวางแผนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 13:24:28

                      วันที่ 18  ตุลาคม 2564  เวลา  13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ   ร่วมกับนายอำเภอบางคนที  ประชุมวางแผนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัด  พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใช้แบบเก็บข้อมูลตำบลเป็นเครื่องมือในการสำรวจ  ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย 3 ตำบล  คือ ตำบลบางกุ้ง ตำบลยายแพง และตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที   เป็นประธานร่วมหารือชี้แจงผลผลิตและประโยชน์ที่คาดจะได้รับ  ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอบางคนทีชั่วคราว โรงเรียสกลวิสุทธิ (ศาลาศักดิ์สุพจน์)

     ภาพข่าว/ชญาณิศา   วรรณา