หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา”ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จัดประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 2561
“สวนสุนันทา”ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จัดประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-03-28 14:40:24

“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม  จับมือหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น
จัดประชุมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 2561


วันที่  19  มีนาคม  2561   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการ , นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับมหาวิทยาลัย  จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัดเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม   โดย ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ มร.สส.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ ห้องประชุมพิมานแก้ว  โรงแรมชูชัยบุรี  ศรีอัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมกันในท้องถิ่น โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ อาทิ คุณพิสิฐ  เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  , ผศ.ภูสิทธ์  ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.สส. ,พันโทหญิง ปรินทร์ฉัตร  เสียงแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม,คุณรุจิรา  มั่นเขียว รักษาการผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น

สำหรับการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม  สามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถ เสริมสร้างหน่วยงาน  


ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ