หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-08-24 15:13:32

           วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลาโดย 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม, ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ รองประธานกรรมการ ,ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเลขานุการ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบวาระสำคัญได้แก่ 

1. การติดตามความก้าวหน้าดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2560

 2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3.รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน – เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4.ร่างแผนการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5.ประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม เน้นย้ำในเรื่องของการจัดทำผังแม่บท ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. ,แผนการปฏิบัติราชการ,รวมถึงการปรับปรุง website เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ฯ สมุทรสงคราม ณ อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


คลังภาพ

ภาพ/เรียบเรียงข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา