หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-03-20 10:12:18

         (11 มี.ค.62)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม   ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา

       โดยมีการบรรยายในการหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้

  • นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.อำนาจ   วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาธิการ
  • การบรูณาการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธาน อกศจ.สมุทรสงคราม
  • ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็น (ควรจัดการศึกษาอย่างไรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนของสังคมโลก)   ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


         

                                                                                                                 ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ