หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-04 09:07:16

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 2/2261 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ  โดยคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานแผนการปฏิบัติการด้านต่างๆ ของศูนย์การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น

  ที่ประชุม มีมติ 4 ประเด็นหลักๆ เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ดังนี้

1.การจัดทำผังแม่บทศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

2.การเสนอเรื่องขอจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

3.การของบโครงการฯจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เน้นเชื่อมการโยงยุทธศาสตร์ชาติ

4.การจัดตั้งสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุฯ


เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 15.45 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม