หน้าหลัก > ข่าว >

แนวทางไปสู่กลยุทธ์และกลวิธีสอนให้รู้ (หนังสือ)ภาษาอังกฤษ ด้วยมรรควิธีทางสมาธิและพัฒนาการ
แนวทางไปสู่กลยุทธ์และกลวิธีสอนให้รู้ (หนังสือ)ภาษาอังกฤษ ด้วยมรรควิธีทางสมาธิและพัฒนาการ    ...
2022-04-20 08:57:04
แนวทางไปสู่กลยุทธ์และกลวิธีสอนให้รู้ (หนังสือ)ภาษาอังกฤษ ด้วยมรรควิธีทางสมาธิและพัฒนาการ
แนวทางไปสู่กลยุทธ์และกลวิธีสอนให้รู้ (หนังสือ)ภาษาอังกฤษ ด้วยมรรควิธีทางสมาธิและพัฒนาการ    ...
2022-04-20 08:55:03
การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่
การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่       “การสร้างสรรค ...
2022-04-20 08:51:48
ทฤษฎีและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล: ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้และการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ทฤษฎีและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล: ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้และการเรียนรู้แบบผสมผสาน      ...
2022-04-19 10:22:35
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย    & ...
2022-04-19 10:20:41
การพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน สำหรับวัดความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ
การพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน สำหรับวัดความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ...
2022-04-19 10:17:42
ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      การวิจัยใ ...
2022-04-19 10:12:53
The Semantic Field of Technical Terms in Mathematics and Sciences for the 7th Grade English Program in Thailand
The Semantic Field of Technical Terms in Mathematics and Sciences for the 7th Grade English Program ...
2022-04-19 10:10:39
การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยความสำเร็จของการท่องเที่ยวด้านมืดของมนุษย์ในเกาหลีใต้: กรณีศึกษา พื้นที่เขตปลอดทหารเมืองพาจู
การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยความสำเร็จของการท่องเที่ยวด้านมืดของมนุษย์ในเกาหลีใต้: กรณีศึกษา พื้นที่เข ...
2022-04-19 10:07:21