หน้าหลัก > ข่าว > > การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงเย็น อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงเย็น อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-04-21 11:13:57

การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงเย็น อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

        บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดงเย็น อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้ให้ข้อมูล และเข้าร่วมปฏิบัติการในการวิจัย จานวน 20 คนจากผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มวนเกษตร บ้านดงเย็น เด็กนักเรียน และครูภูมิปัญญา งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านดงเย็น ผ่านการบูรณาการแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาการ ดูแลสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านดงเย็นได้ใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์จากทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต ทางการเกษตร และทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวครั่งมาสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ในแง่นี้ชุมชนจึงสามารถใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทาง การเกษตรล้นตลาด และผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น การศึกษานี้จึง สรุปได้ว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านดงเย็น ประกอบด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอนได้แก่ 

1) การระดมสมองและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียว 

2) การทดสอบ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว 

3) การสร้างปฏิสัมพันธ์ และขยายการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวใน กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ 

4) การพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์สาหรับตลาดในวงกว้าง

Credit : ณิศิรา กายราศ

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssajournal/article/view/256649