หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรด้วยหลักคิดบวก สู่การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข
"สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรด้วยหลักคิดบวก สู่การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-11-16 10:25:42


"สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การพัฒนาองค์กรด้วยหลักคิดบวก สู่การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข

                    ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมี  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การพัฒนาองค์กรด้วยหลักคิดบวก สู่การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และเป็นสุข  ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องสัมมนา โรงแรมวนาวารี รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

                    โดยด้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เพื่อจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านความคิดเชิงบวก และทำให้พนักงานเรียนรู้ชีวิตของการทำงานเป็นทีม  รู้จักคำว่าสปิริต (Spirit)  รู้จักการยอมรับ  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานเป็นทีม  รู้จักปัจจัยต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทีม  ด้วยวิธีการอบรมแบบ Team Building จะทำให้พนักงานรู้สึกสนุกสนาน  ไปพร้อมๆ กับได้รับความรู้ทั้งเนื้อหาและสาระที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่งสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาระดมสมอง  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยแก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาฯ

                ทั้งนี้ ได้เข้าศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เเละเรียนรู้พัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของประเทศ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านการประมง ตลอดจนพัฒนากิจกรรม ทางด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

ภาพ/ชญาณิศา  วรรณา/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

 ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา