หน้าหลัก > ข่าว > บทความวิชาการ
บทความวิชาการ

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลไทย
ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุจากการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลไทย  & ...
2022-01-13 14:35:14
การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่
การสร้างสรรค์บทการแสดงจากตานานนกกิ่งกะหร่าของชาวไทใหญ่           &ldqu ...
2022-01-13 14:35:07
ทฤษฎีและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล: ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้และการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ทฤษฎีและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล: ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้และการเรียนรู้แบบผสมผสาน   ทฤษฎีเ ...
2022-01-04 11:26:52
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย    & ...
2022-01-04 11:13:55
การพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน สำหรับวัดความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ
การพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน สำหรับวัดความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ...
2022-01-04 11:00:21
ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสง ...
2022-01-04 10:55:42
การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยความสำเร็จของการท่องเที่ยวด้านมืดของมนุษย์ในเกาหลีใต้: กรณีศึกษา พื้นที่เขตปลอดทหารเมืองพาจู
การศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยความสำเร็จของการท่องเที่ยวด้านมืดของมนุษย์ในเกาหลีใต้: กรณีศึกษา พื้นที่เข ...
2022-01-04 10:51:02
The Individual Factors Affecting the Innovation Competencies of Social Studies Student Teachers in Bachelor of Education Program of Suan Sunandha Rajabhat University
The Individual Factors Affecting the Innovation Competencies of Social Studies Student Teachers in B ...
2021-05-14 11:08:12
The Relationship between Mix Services Marketing and Thai Tourists’ Satisfaction toward the Natural Attractions in Udon Thani Province
The Relationship between Mix Services Marketing and Thai Tourists’ Satisfaction toward the Nat ...
2021-05-14 11:04:25
ข่าวย้อนหลัง